Particulieren

Over E-surance

E-surance is een product
van Datafin bvba.

FSMA 019558 A-B
Ondernemings nr: 0420.346.530

Klantlogin Nog niet geregistreerd?

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Algemene Voorwaarden

Gelieve deze algemene voorwaarden nauwkeurig te lezen vooraleer gebruik te maken van E-Surance.be Het Gebruik van E-Surance.be betekent automatisch dat u de algemene voorwaarden hebt doorgenomen en accepteert.

E-Surance behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen indien nodig, in dat geval wordt u eveneens op de hoogte gebracht.

Voor de toegang en het gebruik van http://www.e-surance.be en http://www.esurance.be gelden volgende voorwaarden die hieronder vermeldt staan.

E-Surance.be en E-surance.be zijn handelsnamen en tevens eigendom van Dafain BVBA. Datafin BVBA is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar geregistreerd onder CBFA nr. 019558 A-B.

Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren, en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten en kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.

De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Noch CRM.dev nv, noch Datafin BVBA, de houder van deze website, zijn aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Datafin BVBA, behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. Noch Datafin BVBA, noch CRM.dev nv, kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website en elke aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van deze site wordt expliciet afgewezen. De foutloze en/of ononderbroken werking van de sites kan niet worden gegarandeerd.

Belangrijk: de informatie op deze website kan geenszins worden beschouwd als een aanbod tot aan- of verkoop van ongeacht welke verzekeringsmaatschappij en/of verzekeringsdiensten- of producten of van ongeacht welk financieel instrument dan ook. De informatie kan tevens niet aanzien worden als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander advies en wordt best alleen aangewend in combinatie met aangepast en professioneel advies. Voor een aanbod en/of voor enig verder advies kan u zich steeds wenden tot ons kantoor Datafin BVBA.

Het gebruik van de documenten die u kunt downloaden op deze website zijn eveneens van informatieve aard.

Links naar andere websites: Sommige documenten op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere organisaties. Datafin BVBA, noch CRM.dev nv kan niet garanderen dat die externe informatie relevant, bijgewerkt en juist is. De op deze site vermelde verzekeringsmaatschappijen, organisaties en Internet-adressen worden op een objectieve manier gekozen met de enige bedoeling onze site-bezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Wij kunnen evenwel niet waarborgen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is.

De vermelding van deze maatschappijen en/of verwijzing naar producten betekent hoegenaamd niet dat deze worden aanbevolen boven andere gelijkaardige bedrijven of producten die niet op onze site worden genoemd. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard.

Het aanvragen van informatie of van een offerte door middel van de op deze website voorkomende contactformulieren geven geenszins aanleiding tot verbintenis van één der partijen.

Intellectuele eigendomsrechten: De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behorenDatafin BVBA / CRM.dev nv of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Datafin BVBA de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe:

  1. De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.
  2. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
  3. De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
  4. De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

Powered by Insusite - Created by CRM.art